Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын журам

“ДОРНОГОВЬ АЗЗА”ТӨХК-ИЙН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЖУРАМ     НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 1.1 Энэхүү журмын гол зорилго нь Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйл,Компанийн Хөдөлмөрийн дотоод журмын холбогдох заалтуудыг үндэслэн ажиллагчдыг сонгон  шалгаруулж аж...

Дэлгэрэнгүй

Ажилтны ёс зүйн дүрэм

       1.1  Энэхүү дүрэмийн зорилго нь “Дорноговь АЗЗА”ТӨХК-ийн ажилтан албан үүргээ гүйцтгэхэд баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоон хэвшүүлэх, тэдгээрийг зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх, ёс зүйн зөрчлийг тодорхойлох автозамын байгууллагын ажилтны нэр хүнд, хариуцлагыг дээшлүүлэхэд оршино.   ...

Дэлгэрэнгүй

Хүний нөөцийн стратеги, бодлого, түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх журам

1.Нийтлэг үндэслэл 1.1 Хүний нөөцийн бодлого нь байгууллагын ажлын байр, албан тушаалд ажилтнуудыг сонгон шалгаруулах, тохирсон ажил, албан тушаалд ажиллуулах, хөдөлмөрлөх таатай нөхцөлөөр хангах, ажилтны хөдөлмөрийг зөв хувиарлан ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, түүнд тохирсон цалин хөлс, шагна...

Дэлгэрэнгүй

1 - 4 of ( 4 ) бичлэгүүд